Mga Benepisyo sa Foster Care

Ang mga benepisyo ng Foster Care ay nagbibigay ng cash aid sa ngalan ng mga bata sa foster care na nakakatugon sa mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat na itinatag ng batas at regulasyon ng County, Estado at Pederal. Ang mga benepisyo ng Foster Care ay binabayaran lamang kapag natugunan ng bata ang isa sa mga kondisyon sa ibaba:

  1. Ang bata ay isang ward ng Juvenile Court na inilalagay at pinangangasiwaan ng Probation Department
  2. Ang bata ay isang dependent ng Juvenile Court na inilagay at pinangangasiwaan ng Departamento na ito
  3. Ang bata ay boluntaryong inilalagay ng kanyang magulang sa pamamagitan ng Kagawaran na ito
  4. Ang bata ay nakatira kasama ang isang hindi nauugnay na legal na tagapag-alaga at pinangangasiwaan ng Departamento na ito

Ang mga kamag-anak na tagapag-alaga ay maaaring maging karapat-dapat na tumanggap ng mga benepisyo ng foster care sa ilang partikular na sitwasyon. Dapat matugunan ng bata ang ilang pamantayan sa pagiging karapat-dapat.

Bumalik sa Mga Kinakailangan para sa Resource Families