Family Reunification

Ang programang ito ay nagbibigay ng mga serbisyong limitado sa oras sa mga pamilya na ang mga anak ay hindi maaaring manatiling ligtas sa tahanan at inilagay ng Juvenile Court sa foster care. Ang layunin ng muling pagsasama-sama ay tulungan ang pamilya na itama ang mga problema upang ang mga bata ay maibalik sa kanilang pangangalaga at pangangalaga. Ang isang plano ng serbisyo ay binuo kasama ang pamilya upang tulungan silang matugunan ang mga tiyak na pamantayan upang matiyak ang kanilang kakayahan na ligtas at naaangkop na pangalagaan ang kanilang mga anak.

Ang mga serbisyo sa casework ay nakadirekta sa pagpaplano, paglalagay, at patuloy na pangangasiwa ng mga bata na inilagay sa pangangalaga ng mga foster home na lisensyado ng county, mga tahanan ng mga kamag-anak, mga tahanan ng pamilya na lisensyado ng estado, mga tahanan ng grupo at mga residential treatment center.

Kasalukuyan kaming may mga plano sa reunification para sa mahigit 800 bata.