Tulong sa pera, Medi-Cal, CalFresh (Mga Food Stamp)