Mensahe ng Direktor ng AAS Bureau

Kamusta…

Ang aming bureau ay nabuo bilang tugon sa mabilis na pagtanda ng populasyon dito sa Contra Costa County. Ang mas matandang populasyon ay patuloy na lalawak nang malaki sa mga darating na taon, na may pinakamalaking paglaki sa mga lampas sa edad na 85.

Nagbibigay kami ng mahahalagang serbisyo sa mga matatanda at sa mga nakababatang may kapansanan, tinutulungan silang mamuhay nang nakapag-iisa hangga't maaari at tinutulungan silang maiwasan ang hindi naaangkop na pangangalaga sa institusyon. Sa pamamagitan ng programang Pangkalahatang Tulong, nagbibigay din kami ng pansamantalang tulong sa mga indibidwal na hindi karapat-dapat para sa tulong na pera na pinondohan ng pederal o estado.

Nag-aalok ang Aging & Adult Services ng mga sumusunod na programa sa komunidad:

Nakikipagtulungan kami sa mga tagapagtaguyod ng consumer, mga organisasyon ng komunidad at mga pinuno ng komunidad upang bumuo at suportahan ang isang sistema ng pangangalaga na nakabatay sa komunidad dito sa Contra Costa County.

Salamat sa pagbisita sa aming Web site. Umaasa ako na i-bookmark mo ito para magkaroon ka ng aming mga mapagkukunan para sa iyo at sa iyong pamilya.

Taos-puso,

[Narito ang Pangalan ng Direktor]