Logo ng EHSD

Paunawa sa Pampublikong Pagdinig

Tish GallegosReleases News

ANNOUNCEMENT NG PUBLIC MEETING

ANG COUNTY AGING NETWORK AT MGA INTERESADONG TAO SA CONTRA COSTA COUNTY MANGYARING DUMALO SA PUBLIC MEETING

Ang Contra Costa County Area Agency on Aging (AAA) ay magsasagawa ng pampublikong pagdinig sa Marso 17, 2021 simula 9:30 am patungkol sa Area Plan Update. Dahil sa kasalukuyang direktiba ng Shelter-In-Place, ang pagdinig na ito ay gaganapin sa pamamagitan ng Zoom. Sumali sa pulong sa https://cccounty-us.zoom.us/j/97108201417?pwd=REdUNUtMcm5NTzkxRXVMZFcyaDJNdz09 o telepono sa USA (214) 765-0478 o walang bayad (888) 278-0254     
Code ng Kumperensya: 445291

Ang Pampublikong Pagdinig ay mag-aalok ng pagkakataong ipaalam sa publiko ang tungkol sa 20212022 update ng AAA sa taunang Area Plan. Ang mga pampublikong miyembro ay hinihikayat na magbigay ng feedback sa sa pulong.

Ang mga pederal na batas at regulasyon ay nag-aatas sa Area Agencies on Aging na magsagawa ng kanilang negosyo upang hindi magdiskrimina batay sa wikang sinasalita o kapansanan. Kung ang pagtatanghal ng Pampublikong Pagdinig na sinasalita sa Ingles ay nagpapakita ng isang hadlang, mangyaring makipag-ugnayan kay Anthony Macias sa (925) 602-4175 sa lalong madaling panahon, upang magawa ang angkop na mga pagsasaayos. Ang lugar ng pagpupulong ay naa-access at ang mga indibidwal na may mga kapansanan ay hinihikayat na dumalo.