Pinalawig ng Contra Costa County ang Ordinansa para sa Proteksyon sa Pagpapalayas at Pag-freeze ng Renta hanggang Setyembre 30

Tish GallegosReleases News

Sa isang espesyal na pulong ng Lupon noong Hulyo 14, 2020, ang Lupon ng mga Superbisor ng Contra Costa County ay nagkakaisang nagpasa ng isang agarang ordinansa na nagpapatuloy sa isang moratorium sa pagpapaalis para sa mga nangungupahan sa tirahan at maliliit na negosyo sa County hanggang Setyembre 30, 2020. Nagpapatuloy din ang isang moratorium ng agarang ordinansa sa ilang partikular na pagtaas ng upa sa tirahan hanggang Setyembre 30, 2020.

Tingnan ang buong press release (PDF):

Ingles
Espanyol