Press Release: Isinara ang Mga Pampublikong Lobby ng EHSD Dahil sa COVID-19

Tish GallegosReleases News

Isinasara ng Mga Serbisyong Panlipunan ng CC County ang Mga Pampublikong Lobby Dahil sa COVID-19

Contra Costa County Employment & Human Services Department na Ipagpatuloy ang Paghahatid ng Mga Serbisyo Habang Gumagawa ng Mga Hakbang upang Matulungang Pigilan ang Pagkalat ng Coronavirus

MARTINEZ, Calif. (Marso 13, 2020) – Isasara ng Contra Costa County Employment & Human Services Department (EHSD) ang mga lobby sa pitong gusali upang makatulong na maiwasan ang pagkalat ng coronavirus (COVID-19) sa mga pampublikong espasyo nito. Maa-access pa rin ng mga miyembro ng komunidad ang mga serbisyo at programa ng benepisyo na ibinibigay ng departamento, gayunpaman, hinihikayat ng EHSD na gawin nila ito sa mga paraan na naglilimita sa pagkakalantad, tulad ng sa pamamagitan ng mga appointment sa telepono o mga online na aplikasyon. Pinaghihigpitan ng EHSD ang pag-access sa mga pampublikong lobby nito simula Lunes, Marso 16, 2020 hanggang sa karagdagang abiso, na nakakaapekto sa mga programa tulad ng CalWORKs, CalFresh, Medi-Cal at Pangkalahatang Tulong sa mga sumusunod na lokasyon:

lugar Serbisyo
400 Ellinwood Way, Pleasant Hill   CalWORKs, CalFresh, Medi-Cal, at mga aplikasyon ng Pangkalahatang Tulong.
4545 Delta Fair Blvd., Antioch   CalWORKs, CalFresh, Medi-Cal, at mga aplikasyon ng Pangkalahatang Tulong; Welfare-to-Work; nagpapatuloy CalWORKs tulong sa pagiging karapat-dapat.
3105 Willow Pass Rd., Bay Point   CalWORKs, CalFresh, at Medi-Cal mga application
151 Sand Creek Rd., Brentwood   CalWORKs, CalFresh, at Medi-Cal mga application
1305 MacDonald Ave., Richmond   CalWORKs, CalFresh, Medi-Cal, at mga aplikasyon ng Pangkalahatang Tulong; Welfare-to-Work; nagpapatuloy CalWORKs tulong sa pagiging karapat-dapat.
1535 Fred Jackson Way, Richmond   CalWORKs, CalFresh, at Medi-Cal mga application
151 Linus Pauling, Hercules   CalWORKs, CalFresh, at Medi-Cal mga aplikasyon; Welfare-to-Work

Sa panahon ng pansamantalang pagsasara, ang limitadong personal na pag-access ay magagamit sa mga indibidwal na nakakatugon sa mga pamantayang ito:

  • Walang access sa isang telepono o computer
  • Paunang naka-iskedyul na personal na appointment
  • Pang-emerhensiyang EBT card o check-up
  • Naka-iskedyul CalWORKs o Pangkalahatang Tulong na pagtatasa sa kalusugan ng isip
  • Pagkuha ng mail na walang tirahan

Magiging available ang mga aplikasyon sa labas ng mga lobby area para sa lahat ng programa ng benepisyo, at maaaring kumpletuhin, lagdaan at ibalik ng mga miyembro ng komunidad ang mga dokumento para sa pagproseso gamit ang isang secure na drop box sa mga regular na oras ng negosyo, 8 am hanggang 5 pm Ang kawani ng EHSD ay patuloy na magtatrabaho upang maihatid ang lahat ng mga serbisyo, ngunit malayo sa mga pampublikong espasyo. Maaaring bumisita ang mga miyembro ng komunidad www.EHSD.org upang mag-apply para sa mga benepisyo, mag-email sa kanilang manggagawa, mag-ulat ng mga pagbabago, mag-upload ng mga dokumento, makakuha ng higit pang impormasyon, pati na rin tingnan ang mga update at mapagkukunan na may kaugnayan sa COVID-19. Maaari din silang makakuha ng tulong mula sa mga kawani ng lobby sa pamamagitan ng pagtawag (925) 957-5647 or (925) 957-5648 (Espanyol).

Ang EHSD ay nakatuon sa patuloy na pagsuporta sa mga pamilya at indibidwal sa Contra Costa County. Ang pagsasara ay isang pag-iingat na panukala batay sa gabay mula sa Contra Costa Health Services (CCHS). Ang EHSD ay nakatuon sa pagtiyak sa paghahatid ng mga de-kalidad na serbisyo habang isinusulong ang kalusugan at kaligtasan ng lahat ng miyembro ng komunidad.