Ang mga Programa ng Benepisyo ay Buo para sa mga Residente ng Contra Costa County sa panahon ng Pagsara ng Federal Government

Tish GallegosReleases News

Patuloy na Pangasiwaan ang Departamento ng Employment at Human Services Medi-Cal, CalWORKs, CalFresh, Head Start, Child Welfare, Aging & Adult, at Iba Pang Serbisyong Pinondohan ng Pederal

Martinez, Calif. (Enero 20, 2018) – Ang Contra Costa County Employment and Human Services Department (EHSD) patuloy na nagbibigay ng mga programa at serbisyo sa benepisyo na pinondohan ng pederal sa mga miyembro ng komunidad sa kabila ng pagsasara ng gobyerno na nagkabisa noong Biyernes ng hatinggabi. Ang pagsasara ay hindi inaasahang malalagay sa alanganin ang kakayahan ng departamento na ibigay ang karamihan ng mga programang may karapatan sa maikling panahon. Samakatuwid, ang mga opisina ng EHSD ay mananatiling ganap na may tauhan at gumagana sa mga regular na oras ng negosyo ng departamento, at hinihikayat ang mga customer na magpatuloy sa pag-aplay para sa mga benepisyo o pagtanggap ng mga serbisyo.

"Bagama't walang nakakaalam kung gaano katagal ang pagsasara, tiwala kami na, sa ngayon, hindi makakaranas ang mga customer ng EHSD ng anumang pagkagambala sa mga mapagkukunan na tumutulong sa pagsuporta, pagprotekta at pagtataguyod ng self-sufficiency para sa kanila at sa kanilang mga pamilya," paliwanag ni Kathy Gallagher, Direktor ng EHSD. "Ang kawalan ng katiyakan sa kung ano ang nangyayari sa pederal na antas ay maaaring nakakabagabag sa ating komunidad. Gayunpaman, gusto naming tiyakin sa aming mga customer na patuloy silang tutulungan ng EHSD na ma-access ang mataas na kalidad na mga serbisyong inihahatid namin."

Nagsimula ang pagsasara matapos tanggihan ng mga Senador ng US ang panandaliang pagpapalawig ng pagpopondo ng Kapulungan ng mga Kinatawan hanggang kalagitnaan ng Pebrero na maiiwasan ito. Ang isang pangmatagalang pagsasara ay maaaring makaapekto sa mga pangunahing programa ng serbisyo ng tao sa buong bansa, tulad ng sumusunod na ibinibigay ng EHSD sa Contra Costa County:

  • Child Welfare Services, kabilang ang Child Protective Services at Foster Care
  • Mga Serbisyo para sa Pagtanda at Pang-adulto, kabilang ang Mga Serbisyong Proteksiyon ng Pang-adulto, Mga Serbisyo sa Suporta sa Bahay at Pangkalahatang Tulong
  • Medi-Cal (Medicaid)
  • CalWORKs/California Work Opportunity and Responsibility to Kids (Temporary Assistance for Needy Families o TANF, kilala rin bilang welfare-to-work)
  • CalFresh (Supplemental Nutrition Assistance Program o SNAP, dating Food Stamps)
  • Head Start at Early Head Start Pangangalaga sa Bata

Sa pangkalahatan, ang mga entitlement program ay hindi agad naaapektuhan ng isang shutdown. Ang mga programang tumatanggap ng pederal na laang-gugulin bawat taon ay hindi makakatanggap ng anumang bagong pagpopondo, gayunpaman maaari silang magpatuloy sa pagkuha ng mga hindi nagamit na pondo na obligado na sa taon ng pananalapi na iyon.

Hindi malinaw kung gaano katagal ang kasalukuyang pagsasara o kung paano ito makakaapekto sa mga programa ng serbisyo ng tao sa Contra Costa County kung magpapatuloy ito nang lampas sa ilang linggo. Mahigpit na sinusubaybayan ng EHSD ang sitwasyon sa Washington DC, at nakikipagtulungan sa Board of Supervisors, Administrator ng County, at mga kasosyong organisasyon upang matiyak na ang lahat ng miyembro ng komunidad ay mananatiling malusog, ligtas at secure.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga programa ng benepisyo sa Contra Costa County, maaaring bisitahin ng mga miyembro ng publiko ang www.ehsd.org.

Tungkol sa Contra Costa County Employment & Human Services

Nakikipagsosyo ang Employment & Human Services (EHSD) sa komunidad upang maghatid ng mga de-kalidad na serbisyo upang matiyak ang pag-access sa mga mapagkukunang sumusuporta, nagpoprotekta, at nagbibigay ng kapangyarihan sa mga indibidwal at pamilya upang makamit ang pagiging sapat sa sarili. Batay sa mga pangunahing halaga ng paghahatid ng pambihirang karanasan sa customer, paghikayat sa bukas na komunikasyon, pagtanggap sa pagbabago, pagsasagawa ng etikal na pag-uugali, at pagtanggap sa pagkakaiba-iba, ang EHSD ay naiisip na ang Contra Costa County ay magpapatuloy na maging isang umuunlad na komunidad kung saan ang lahat ng indibidwal at pamilya ay maaaring maging malusog, ligtas, ligtas at sapat sa sarili. Higit pang impormasyon tungkol sa EHSD ay makukuha sa www.ehsd.org.

# # #